ಮರುಳುಚಿಣ್ಣನಾ ಮುಂಗುರುಳು ಸೆಣಸಿರಲು ಮುದದಿಂದ
ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ನವಿಲ ಗರಿಯ ಕೂಡೆ
ಕಣ್ಣನೆವೆಯಿಕ್ಕದೆಲೆ ನೋಡುತ್ತ ಬಗೆಗೊಂಡು
ಸಣ್ಣವನ ಗೀಳಿನಲೆ ಮರುಳಾದೆನು!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ  ( ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಗೋಪಾಲ ವಿಂಶತಿಯ ಹತ್ತನೇ ಪದ್ಯ ) :


ಅನಿಮೇಷ ನಿಷೇವಣೀಯಮಕ್ಷ್ಣೋಃ
ಅಜಹತ್ಯೌವನಮವಿರಸ್ತು ಚಿತ್ತೇ |
ಕಲಹಾಯಿತ ಕುಂತಲಂ ಕಲಾಪೈಃ
ಕರಣೋನ್ಮಾದಕ ವಿಭ್ರಮಂ ಮಹೋ ಮೇ ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ’ದ ಹಿಂದೂ’ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ್ ವೆಂಕಟರಾಘವನ್
Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ