ಅಳಲು


ಒಲವಿನಾ ಕಟ್ಟುಗಳನೆಲ್ಲ  ಕಳಚಿ
ಬಲುದೂರವಾಗಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯಾದರವ
ನಲುಮೆ ಭಾವಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಸಿ
ಸಲೆ ಹೊಸಬನಂತವನು ದೂರ ಹೋದ!

ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡರೂ ಈ ಕಡೆಗಣಿಕೆಯನ್ನು
ಮುನ್ನದಾದಿನಗಳನೆ ಮತ್ತೆ ನೆನೆನೆನೆದೂ
ನುಚ್ಚುನೂರಾಗದೆಯೆ ಉಳಿಯಿತೇಕೆ
ಎನ್ನೆದೆಯು ಎಂಬುದನು ನಾನರಿಯೆ ಗೆಳತಿ!ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಅಮರುಕನ ಅಮರುಶತಕದಿಂದ) :

ಗತೇ ಪ್ರೇಮಬಂಧೇ ಪ್ರಣಯಬಹುಮಾನೇ ವಿಗಲಿತೇ
ನಿವೃತ್ತೇ ಸದ್ಭಾವೇ ಜನ ಇವ ಜನೇ ಗಚ್ಛತಿ ಪುರಃ
ತದುತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯೋಪೇಕ್ಷ್ಯಾ ಪ್ರಿಯಸಖಿ ಗತಾಂಸ್ತಾಂಶ್ಚ ದಿವಸಾನ್
ನ ಜಾನೇ ಕೋ ಹೇತುರ್ದಲತಿ ಶತಧಾಯನ್ನ ಹೃದಯಂ || 38 (43)||

गते प्रेमबन्धे प्रणयबहुमाने विगलिते
निवृत्ते सद्भावे जन इव जने गच्छति पुरः ||
तदुत्प्रेक्ष्योपेक्षा प्रियसखि गतांस्तांशच दिवसान्
न जाने को हेतुर्दलति शतधा यन्न हृदयं ||


-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಿಂದ. ರಾಜಾ ರವಿ ವರ್ಮನ "ರಾಧೆ ಮತ್ತು ಸಖಿ" ಎಂಬ ವರ್ಣಚಿತ್ರ.
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raja_Ravi_Varma,_Radha_and_Sakhi_(Oleographic_print).jpg)


Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?