ಕೊರಗು


“ಇದು ಕಪ್ಪು” “ಕಪ್ಪು, ಹೌದು ” 
“ಮೈ ಬಿಳುಪಲ್ಲವೇ?” “ಅಲ್ಲದೇ ಏನು!” 
“ಹೋಗೋಣ ನಡೆ ” “ನಡೆ ಮತ್ತೆ ” 
“ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ” “ಇದುವೆ ದಾರಿ!”

ಗೆಳತಿ! ಮೂರು ಹೊತ್ತೂ  
ಬಿಡದೆ ಹಿಂದಿರುತಿದ್ದ ನಲ್ಲ 
ಬೇರೆಯವನಾಗಿಯೇ ಹೋದನಲ್ಲ!
ಈ ಗಂಡಸರನು ಅರಿತವರಿಲ್ಲ! 


ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಅಮರುಕನ ಅಮರುಶತಕದ 94ನೇ ಪದ್ಯ):

ಇದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಿಯತಮ ತನುಃ ಶ್ವೇತಮಥ ಕಿಂ
ಗಮಿಷ್ಯಾಮೋ ಯಾಮೋ ಭವತು ಗಮನೇನಾಥ ಭವತು
ಪುರಾಯೇನೈವಂ ಮೇ ಚಿರಮ್ ಅನುಸೃತಾಚಿತ್ತಪದವೀ
ಸ ಏವಾನ್ಯೋ ಜಾತಃ ಸಖೀ ಪರಿಚಿತಾಃ ಕಸ್ಯ ಪುರುಷಾಃ

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಚಿತ್ರ: ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮನ "Ladies in the Moonlight" ಎನ್ನುವ ವರ್ಣಚಿತ್ರ. ಕೃಪೆ: ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ 

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?