ಮುತ್ತು ಒಂದು ಮುತ್ತು

ಬಿಗಿದಪ್ಪುವ ಮೊದಲೊಂದು ಮುತ್ತಿದಿರಲಿ ! ಲೆತ್ತದಾ ಗೆಲುವಿಗೊಂದು
ತುಸುವೇ ಮೈ ಬಳಸುತ್ತ ಕೊಟ್ಟ ಮುತ್ತ ಮರಳಿಸಿದಳಾ ಕೂಡಲೆ
ಅರೆ ಹಾಗಲ್ಲ! ಹೀಗೆ ಕೊಡಲು ಸೊಗಸು  ಎನ್ನುತ್ತ  ಮುತ್ತನಿಡುತಾ
ಎಂತೋ ಈರ್ವರ ಮುತ್ತುಗಳಲೇ ಇರುಳಿಡೀ  ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತು  

ಸಂಸ್ಕೃತ  ಮೂಲ  ( ಅಮರುಕನ ಅಮರು ಶತಕದಿಂದ)

ಗಾಢಾಲಿಂಗನ ಪೂರ್ವಮೇಕಮನಯಾ ದ್ಯೂತೇ ಜಿತಂ ಚುಂಬನಂ
ತತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಪರಿರಭ್ಯ ದತ್ತಮಮುನಾ ಪ್ರತ್ಯರ್ಪಿತಂ ಚಾನಯಾ  ।
ನೈತತ್ತಾದೃಗಿದಂ ನ ತಾದೃಷಮಿತಿ ಪ್ರತ್ಯರ್ಪಣ ಪ್ರಕ್ರಮೈಃ
ಯೂನೋಶ್ಚುಂಬನಮೇಕಮೇವ ಬಹುಧಾ ರಾತ್ರಿರ್ಗತಾ ತನ್ವಯೋಃ ।।

गाढालिङ्गनपूर्वमेकमनया द्यूते जितम् चुम्बनम्
तत्किञ्चित् परिरभ्य दत्तममुना प्रत्यर्पितं चानया ।
नैतत्तादृगिदं न तादृशमिति प्र्त्यर्पणप्रक्रमैः
यूनोस्चुम्बनमेकमेव बहुधा रात्रिर्गता तन्वयोः ।।

ಅಮರು, ಅಮರುಶತಕ, ಅಮರುಕ,  ಅನುವಾದ,ಪ್ರೀತಿ, ಮುತ್ತು, ಚುಂಬನ

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ಲೆತ್ತ = ಪಗಡೆಯಾಟ

ಕೊ.ಕೊ : ಇದು ಅಮರುಕನ ಅಮರುಶತಕದಿಂದ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಬರಲಿಲ್ಲವಾಗಿ ಎಷ್ಟನೇ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಹಾಕಲಾಗಲಿಲ್ಲ

ಕೊ.ಕೊ.ಕೊ : "ಮುತ್ತು ಒಂದು ಮುತ್ತು" ಅನ್ನುವ ೮೦ರ ದಶಕದ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾಗೂ , ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ!

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?