ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ "ಪುಟ್ಟಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಸ್ಟೇಟ್"

ಎರಡು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು - ಜನವರಿ ೪, ೨೦೧೪ ಮತ್ತು  ಜನವರಿ ೫ರಂದು

ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಹೂವರ್ ಥಿಯೇಟರ್ , ಸ್ಯಾನ್ ಹೋಸೆ

ಟಿಕೆಟ್  ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು:


Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ