ಹೊರಳು ನೋಟ

ಕಣ್ಣು ತೋರುವವರೆಗು ನಲ್ಲನಾ ಹಾದಿಯನೆ ಕಾಯ್ತು ಬೇಸತ್ತಾಗಲೆ
ದಾರಿಗರ ಸಪ್ಪಳವು ನಿಲ್ಲುತಿರೆ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬುತಿರೆ ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆ
ಹೆಣ್ಣಿವಳು ಮನೆಯೆಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತ ಹಾಕಿರಲು ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದನ್ನಾಕಡೆ
ಕೂಡಲೆಯೆ ಬಂದನೇನೋಯೆನುತ ಕತ್ತನ್ನು ಮೆಲ್ಲಹೊರಳಿಸಿ ನೋಳ್ಪಳೆ


ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ: (ಅಮರುಕನ ಅಮರುಶತಕದಿಂದ, ಪದ್ಯ 76)

ಆದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಸಾರಾತ್ ಪ್ರಿಯಸ್ಯ ಪದವೀಂ ಉದ್ವೀಕ್ಷ್ಯ ನಿರ್ವಿಣ್ಣಯಾ
ವಿಚ್ಛಿನ್ನೇಶು ಪಥಿಶ್ವಃ ಪರಿಣತೌ ಧ್ವಾಂತೇ ಸಮುತ್ಸರ್ಪತಿ |
ದತ್ತೈಕಂ ಸಶುಚಾ ಗೃಹಂ ಪ್ರತಿ ಪದಮ್ ಪಾಂಥಃ ಸ್ತ್ರಿಯಾಸ್ಮಿನ್ ಕ್ಷಣೇ
ಮಾ ಭೂದಾಗತ ಇತ್ಯಾಮಂದವಲಿತಗ್ರೀವಂ ಪುನರ್ವೀಕ್ಷಿತಂ ||

आदृष्टिप्रसारात् प्रियस्य पदवीं उद्वीक्ष्य निर्विण्णया
विच्छिन्नेषु पथिश्वः परिणतौ ध्वान्ते समुत्सर्पति |
दत्तैकं सशुचा गृहं प्रति पदं पान्थः स्त्रियास्मिन् क्षणे
माभूदागत इत्यामंदवलितग्रीवं पुनर्वीक्षितं ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ನೋಳ್ಪಳೆ = ನೋಡಿದಳೆ, ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅನ್ನುವರ್ಥದಲ್ಲಿ

ಕೊ: ಅಮರುಕನ ಒಂದು ಪದ್ಯವೇ ಒಂದು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಅದೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕುಸುರಿನಿಂದ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವೇ. ಆದರೂ , ಆದಷ್ಟೂ ಮೂಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ

ಕೊ.ಕೊ.ಕೊ: ಅನುವಾದವು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪಂಚಮಾತ್ರಾ ಗತಿಯ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಸಾಲಿನಲ್ಲೂ, ಐದು ಮಾತ್ರೆಯ ಆರುಗಣಗಳು, ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗೊಂದು ವಿರಾಮ (ಗುರು). ಪ್ರಾಸವನ್ನು ಪಾಲಿಸಹೋಗಿಲ್ಲ.

Popular posts from this blog

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತುತಿ - ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರ