ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ...

ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲವಳು ದಿಕ್ಕುದಿಕ್ಕಲ್ಲವಳು ಹಿಂದುಮುಂದೆಲ್ಲಕಡೆ ಅವಳು
ಮಂಚದಾ ಮೇಲವಳು ಹಾದಿಹಾದಿಯಲವಳು ಅವಳಿಂದದೂರವಿರಲಾಗಿ 
ಹಾಳು ಮನಸಿದಕೇನು ತಿಳಿದೀತು ಅವಳ ಬಿಟ್ಟೇನೊಂದು ಕಾಣದೇನೇ
ಅವಳೆ ಅವಳೇ ಅವಳೆ ಅವಳೆ ಜಗವೆಲ್ಲವಿರೆ ಒಂದಾದೆವೆಂಬುದೆಂತು?

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಅಮರುಕವಿಯ ಅಮರುಶತಕದಿಂದ - ಪದ್ಯ 102 ):

ಪ್ರಾಸಾದೇ ಸಾ ದಿಶಿ ದಿಶಿ ಚ ಸಾ ಪೃಷ್ಠತರಃ ಸಾ ಪುರಾ ಸಾ
ಪರ್ಯಂಕೇ ಸಾ ಪಥಿ ಪಥಿ ಚ ಸಾ ತದ್ವಿಯೋಈಗಾತುರಸ್ಯ
ಹಂಹೋ ಚೇತಃ ಪ್ರಕೃತಿರಪರಾ ನಾಸ್ತಿ ಮೇ ಕಾಪಿ ಸಾ ಸಾ
ಸಾ ಸಾ ಸಾ ಸಾ ಜಗತಿ ಸಕಲೇ ಕೋsಯಮದ್ವೈತ ವಾದಃ

प्रासादे सा दिशि दिशि च सा पृष्ठतरः सा पुराः सा
पर्यांके सा पथि पथि च सा तद्वियोगातुरस्य
हंहो चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति मे कापि सा सा
सा सा सा सा जगति सकले कोsयमद्वैतवादः

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ಮೂಲದ "ಕೋsಯಮದ್ವೈತವಾದಃ" ಎಂಬುದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವೆನಿಸಿತು! ಅದ್ವೈತವೆಂದರೆ, ಎರಡಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಎಂದರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ನಾಯಕಿ ಹೊರಗಡೆಯೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಡರೂ, ತನ್ನೊಡನೆ ಇಲ್ಲದಿರಲಾಗಿ, ಈ ಅದ್ವೈತವೆನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾದೀತು ಎನ್ನುವುದೇ ನಾಯಕನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಬುದು ಪದ್ಯದ ಭಾವನೆ.

ಕೊ.ಕೊ: ಇದು ಪಂಚಮಾತ್ರಾ ಚೌಪದಿಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಟು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅನುವಾದದ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ 5/5/5/5/5/5/3 ರೀತಿಯ ನಡಿಗೆಯಿದೆ. ಪ್ರಾಸವನ್ನಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಕೊ.ಕೊ.ಕೊ: ಅಂದಹಾಗೆ, ಇದು 'ಹಂಸನಾದ' ದಲ್ಲಿ 500 ನೇ ಬರಹ.

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ