ತಿಳಿಯದವಳು

ನಲ್ಲ
ಬಳಿಬಂದು
ನುಡಿಯೆ
ಸವಿಮಾತುಗಳ

ಮೈಯೆಲ್ಲ
ಕಿವಿಯಾಯ್ತೊ
ಕಣ್ಣಾಯ್ತೊ
ಎಂಬುದನು
ನಾನರಿಯೆ!


ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಅಮರುಕನ ಅಮರು ಶತಕದಿಂದ, ಪದ್ಯ 64 ) :

ನ ಜಾನೇ ಸಮ್ಮುಖಾಯಾತೇ ಪ್ರಿಯಾಣಿ ವದತಿ ಪ್ರಿಯೇ
ಪ್ರಯಾಂತಿ ಮಮ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಶ್ರೋತ್ರತಾಂ ಕಿಮು ನೇತ್ರತಾಮ್ ||

न जाने सम्मुखायाते प्रियाणि वदति प्रिये । 
प्रयान्ति मम गात्राणि श्रोत्रतां किमु नेत्रताम् ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ಇದೇ ಪದ್ಯ ಪದ್ಮಾವತೀ ಕೃತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬಂತು.ಗೂಗಲೇಶ್ವರನ ದಯದಿಂದ.

ಕೊ.ಕೊ: ಎರಡನೇ ಸಾಲಿಗೆ "ಸರ್ವಾಣ್ಯಂಗಾನಿ ಮೇ ಯಾಂತಿ" ಎನ್ನುವ ಪಾಠಾಂತರವೂ ಇದ್ದಹಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯೇನೂ ಆಗದು.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ರವಿವರ್ಮನ "The Stolen Interview"  ವರ್ಣಚಿತ್ರ (http://www.suagifts.com/Raja-Ravi-Varma-Painting/Raja-Ravi-Varma-painting--Title--Stolen-Interview--id-111123.html)
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ರವಿವರ್ಮನ 

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ