ಹಂಸನಾದ 150000

ನೆನ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೋ ೧೫೦,೦೦೦ ನೇ ಜೊತೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಂಸನಾದ ವನ್ನು ನೋಡಿವೆ.
ಬಂದು, ನೋಡಿ, ಓದಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!

-ಹಂಸಾನಂದಿ