ಹಂಸನಾದ 150000

ನೆನ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೋ ೧೫೦,೦೦೦ ನೇ ಜೊತೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಂಸನಾದ ವನ್ನು ನೋಡಿವೆ.
ಬಂದು, ನೋಡಿ, ಓದಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?