ಬೆಸೆಯದ ಬೆಸುಗೆ
ಪ್ರೇಮದ ಸರಿಗೆಯು ಕಡಿದಿರಲು
ಬೆಸೆದರೆ ಮನಕದು ಮೆಚ್ಚುವುದೆ?
ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿಹ ನೀರದು
ದಾಹದ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿಸುವುದೆ?


ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಮಂಜುನಾಥ ಕವಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗಾಥಾ ಸಪ್ತಶತಿ ೧-೫೩ ):


ಪ್ರೇಮ್ಣೋ ವಿರೋಧಿತಸಂಧಿತಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೃಷ್ಟವ್ಯಲೀಕಸ್ಯ
ಉದಕಸ್ಯೇವ   ತಾಪಿತಶೀತಲಸ್ಯ ವಿರಸೋ ರಸೋ ಭವತಿ


ಪ್ರಾಕೃತ ಮೂಲ (ಹಾಲನ ಗಾಹಾ ಸತ್ತಸಯಿ ೧ - ೫೩):
ಪೇಮಸ್ಸ ಚಿರೋಹಿಅಸಂಘಿಅಸ್ಸ ಪಚ್ಚಕ್ಖದಿಟ್ಠವಿಲಿಸಸ್ಸ
ಉಅಅಸ್ಸ ವ ತಾವಿಅಸೀಅಲಸ್ಸ ವಿರಸೋ ರಸೋ ಹೋಇ

-ಹಂಸಾನಂದಿ


ಕೊ: ಬೆಸುಗೆ ಅನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೂ ಏನೇನೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ :-)


ಕೊ.ಕೊ: ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಅನುವಾದದಲ್ಲಿವೆ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತುಂಡಾಗುವುದು ಎಂದಿದೆಯೇ ಹೊರತು ತಂತಿಯ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೇಳಿಕೆ, ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪದ್ಯದ ಭಾವನೆ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: http://theeclecticguitar.files.wordpress.com/2011/09/broken-string-guitar1.jpg

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ