ಶಿವ-ಶಿವೆಯರ ಸರಸಇರುಳಿನಪ್ಪುಗೆಯಲೊಡೆದ ಕಡಗವನು 
ಉರುಳಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಎಳೆಯ ಚಂದಿರನ
ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸುತ ಬಳೆಯ ಮಾಡುತಲಿ 
ಗಿರಿಜೆ ಶಿವನೆಡೆಗೆ ನಗುತ “ನೋಡಿಲ್ಲಿ”
ಎನುತ ಬಾಯ್ದೆರೆಯೆ ಅವಳ ಸುಲಿಪಲ್ಲ
ಬೆಳ್ಳಬೆಳಕನ್ನೆ ತನ್ನ ಮೈದುಂಬಿ
ಹೊಳೆವ ಚಂದಿರನು ಶಿವಶಿವೆಯ ಜೊತೆಗೆ
ಸೇರಿ ಕಾಪಿಡಲಿ! ನಮ್ಮ ಕಾಪಿಡಲಿ!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ ( ವಿದ್ಯಾಕರನ ಸುಭಾಷಿತ ರತ್ನಕೋಶದಿಂದ):

ಚ್ಯುತಂ ಇಂದೋರ್ಲೇಖಾಂ ರತಿಕಲಹ ಭಗ್ನಮ್ ಚ ವಲಯಂ
ದ್ವಯಂ ಚಕ್ರೀಕೃತ್ಯ ಪ್ರಹಸಿತ ಮುಖೀ ಶೈಲತನಯಾ 
ಅವೋಚದ್ಯಂ ಪಶ್ಯೋತ್ಯವತು ಸ ಶಿವಃ ಸಾ ಚ ಗಿರಿಜಾ
ಸ ಚ ಕ್ರೀಡಾಚಂದ್ರೋ ದಶನಕಿರಣಾಪೂರಿತ ತನುಃ

च्युतं इन्दोर्लेखं रतिकलहभग्नम् च वलयं
द्वयं चक्रीकृत्य प्रहसितमुखी शैलतनया
अवोचद् यं पश्येत्यवतु स शिवः सा च गिरिजा
स च क्रीडाचन्द्रो दशनकिरणापूरिततनुः ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ


ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಭೋಪಾಲ್ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಉಮಾ-ಮಹೇಶ್ವರ. ಚಿತ್ರ - ಮಧು ನಾಯರ್ 
(Picture courtesy: Madhu Nair, www.10yearitch.com )

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?