ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ


ನಿಟ್ಟುಸಿರು
ಮೊಗವ ಸುಟ್ಟಿದೆ
ಬುಡಕಿತ್ತ ಎನ್ನೆದೆ
ಅಲುಗಾಡಿದೆ

ನಿದ್ದೆ ದೂರಾಗಿದೆ
ನಲ್ಲನ ಮೊಗ ಕಾಣದೇ
ಹಗಲಿರುಳು ಅಳು ನಿಲ್ಲದೆ
ಒಡಲು ಒಣಗಿದೆ

ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ನಲ್ಲ
-ನನು ನಾ ಹಾಗೆ
ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆನಲ್ಲ?

ಗೆಳತಿಯರೇ
ಆವ ಮಂಕು ಬಡಿದು
ಇನಿಯನಲ್ಲಿಂತು
ಸೆಡವು ತೋರಿದೆನೇ?

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಅಮರು ಕವಿಯ ಅಮರುಶತಕ, ೯೮/೯೨) :

ನಿಃಶ್ವಾಸಾ ವದನಂ ದಹಂತಿ ಹೃದಯಂ ನಿರ್ಮೂಲಮುನ್ಮಥ್ಯತೇ
ನಿದ್ರಾ ನೇತಿ ನ ದೃಶ್ಯತೇ ಪ್ರಿಯಮುಖಂ ರಾತ್ರಿಂದಿವಂ ರುದ್ಯತೇ |
ಅಂಗಂ  ಶೋಷಮುಪೈತಿ ಪಾದಪತಿತಃ ಪ್ರೇಯಾಂಸ್ತಥೋಪೇಕ್ಷಿತಃ

ಸಖ್ಯಃ ಕಂ ಗುಣಮಾಕಲಯ್ಯ ದಯಿತೇ ಮಾನಂ ವಯಂ ಕಾರಿತಾಃ ||೯೮||(೯೨)

निःश्वासा वदनं दहन्ति हृदयं निर्मूलमुन्मथ्यते
निद्रा नेति न दृश्यते प्रियमुखं रात्रिन्दिवं रुद्यते ।
अङ्गं शोषमुपैति पादपतितः प्रेयांस्तथोपेक्षितः
सख्यः कं गुणमाकलय्य दयिते मानं वयं कारिताः ॥९८॥(९२)


-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಚಿತ್ರ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಲಾವಿದ ಹರಿ ಬಂಗಾರ್ ಅವರ ವರ್ಣಚಿತ್ರ. ಅವರ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೊಂಡಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು.

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ