ತೀರದ ಬಯಕೆ
ಅತ್ತೆ ಹೇಳೇ! ಕಂಡರವನನು ಚಣಕೆ ಮನವದು ತಣಿವುದೆ?
ಬಿದ್ದ ಕನಸೊಳು ಕುಡಿದ ನೀರಲಿ ದಾಹವೆಂದಿಗು ತೊಲಗದೆ!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ ( ನಿರ್ಣಯ ಸಾಗರ ಟೀಕೆ,ಸಂಸ್ಕೃತ ಗಾಥಾ ಸಪ್ತಶತಿ - ೧-೯೩):

ಅವಿತೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯೇನ  ತತ್ಕ್ಷಣಂ ಮಾತುಲಾನಿ ತೇನ ದೃಷ್ಟೇನ
ಸ್ವಪ್ನ ಪೀತೇನ ಪಾನೀಯೇನ ತೃಷ್ಣಾ ಏವ ನ ಭ್ರಷ್ಟಾ ||


ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೀ ಪ್ರಾಕೃತ ಮೂಲ  ( ಹಾಲನ ಗಾಹಾ ಸತ್ತಸಯಿ, ೧-೯೩):

ಅವಿಅಣ್ಹ ಪೇಕ್ಖಣಿಜ್ಜೇಣ ತಕ್ಖಣಂ ಮಾಮಿ ತೇನೆ ದಿಟ್ಠೇನ
ಸಿವಿಣಅಪೀಏಣ ವ ಪಾಣಿಏಣ ತಣ್ಹ ವ್ವಿಅ ಣ ಫಿಟ್ಟಾ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ಇದು ವಜ್ರ ಎಂಬ ಕವಿಯು ಬರೆದ ಪದ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಕೊ.ಕೊ: ಗಾಹಾ ಸತ್ತಸಯಿ ಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪದ್ಯಗಳು  ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಅತ್ತೆ/ಸೋದರತ್ತೆಯ (ಅಥವಾ ಆ ವಾವೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ)  ಜೊತೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಭಾಷಣೆಯಂತೆ ಇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುವಾದವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಚಿತ್ರ: ಕಲಾವಿದ ಕೈಲಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಕಾಂಗ್ರಾ ಶೈಲಿಯ ರಾಗಮಾಲ  ಚಿತ್ರ - ರಾಗಿಣಿ ವಾಸಂತಿ. ಈ ಪುಟದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು.

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ