ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಕೊಂಚೆವಕ್ಕಿಗಳೆನಿತೊ ಸಿಲುಕಿವೆ ಬೇಡ ಹೊಡೆದಿಹ ಬಾಣಕೆ
ಮುಂಚೆ ರಾಮಾಯಣವು ಮಾತ್ರವು ಹುಟ್ಟಿತೊಂದೇ ಬಾರಿಗೆ
ಕೊಂಚ ಕಾಲವು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸಿನ ಕವಿಯ ಪದಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ
ಸಂಚುಮಾಡಲುಬೇಕು ಸರಸತಿಯೊಡನೆ ಸೊಬಗಿನ ಕವಿತೆಗೆ


ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ - ಜಗನ್ನಾಥ ಪಾಠಕ್ ಅವರದು:

कियद्वारं क्रौञ्चा इह न निहता व्याधविशिखैः
परं काव्यं रामायणमिदम् इहैक समुदितम् ।
स कर्ता कालोsसौ स च हृदयवान् सा च कविता
समेत्य द्द्योतन्ते यदि वलति वाणीविलसितम् ॥

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ಇವತ್ತಿನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಅನುವಾದವಿದು.

ಕೊ.ಕೊ: ಕೊಂಚೆವಕ್ಕಿ = ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿ; ಬೇಡನೊಬ್ಬನು ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಆ ಬೇಡನಿಗೆ ಶಾಪದ ನುಡಿಯನ್ನು ನುಡಿದದ್ದೂ, ಅದೇ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕವಾಗಿದ್ದೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಕಥೆಯೇ!

ಕೊ.ಕೊ.ಕೊ: ಮೂಲವು ಶಿಖರಿಣೀ ಎಂಬ ವೃತ್ತದಲ್ಲೂ, ಅನುವಾದವು ಮಾತ್ರಾ ಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲೆ ಎಂಬ ವೃತ್ತದಲ್ಲೂ ಇವೆ.

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ