ಮುನಿದವಳುಮನಸನರಿತಿಹೆನಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಿದೇತಕೆ ಹೊರಡು ನೀ
ನನಗೆ ತಿರುಗಿರೆ ಹಣೆಯ ಬರಹವು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪೇನಿರುವುದು?
ಇನಿಯ ನಿನ್ನಯ ಗಾಢಪ್ರೇಮವೆ ಇಂದು ಈ ದೆಸೆ ತಳೆದಿರೆ
ಅನಿಸದಾವುದು ನೋವು ಸೊರಗಿರುವೆನ್ನ ಜೀವವು ಹೋದರೆ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಅಮರು ಶತಕ, ೩೧):

ಭವತು ವಿದಿತಂ ವ್ಯರ್ಥಾಲಾಪೈರಲಂ ಪ್ರಿಯ ಗಮ್ಯತಾಂ
ತನುರಪಿ ನತೇ ದೋಷೋSಸ್ಮಾಕಂ ವಿಧಿಸ್ತು ಪರಾಙ್ಮುಖಃ
ತವ ಯದಿ ತಥಾರೂಢಂ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಪನ್ನಮಿಮಾಂ ದಶಾಂ
ಪ್ರಕೃತಿ ತರಲೇ ಕಾ ನಃ ಪೀಡಾ ಗತೇ ಹತಜೀವಿತೇ

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ಮೂಲವು ಹರಿಣೀ ಎಂಬ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ಅನುವಾದವು ಮಾತ್ರಾ ಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಚಿತ್ರ: ದಖನಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾ ರಾಗಿಣಿಯ ರಾಗಮಾಲಾ ಚಿತ್ರ - ಈ ಪುಟದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು http://bibliodyssey.blogspot.com/2014/01/a-garland-of-ragas.html

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?