Skip to main content

ಶಿವ-ಶಿವೆಗೆಸಂಪಿಗೆಯ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಮೈಯ ಸೊಬಗಿನವಳಿಗೆ
ಕರ್ಪೂರ ಬಿಳುಪಿನಾ ಮೈಯ ಸೊಬಗನಿಗೆ
ತುರುಬು ಕಟ್ಟಿರುವಳಿಗೆ ಜಟೆಯ ಬಿಟ್ಟಿರುವನಿಗೆ
ನಮಿಸುವೆನು ಶಿವೆಗೆ ನಾ ಮಣಿಯುವೆನು ಶಿವಗೆ

चाम्पॆयगौरार्धशरीरकायै
कर्पूरगौरार्धशरीरकाय ।
धम्मिल्लकायै च जटाधराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 1 ॥
***

ಕಸ್ತೂರಿ ಕುಂಕುಮವ ನೊಸಲಿಗಿರಿಸಿದವಳಿಗೆ
ಚಿತೆಯ ಬೂದಿಯ ದೂಳ ಹಣೆಗೆ ಬಳಿದವಗೆ
ನೆನೆಯಬೇಕೆನಿಪಳಿಗೆ ನೆನೆಯೆ ಭಯವಾಗುವಗೆ
ನಮಿಸುವೆನು ಶಿವೆಗೆ ನಾ ಮಣಿಯುಬೆನು ಶಿವಗೆ

कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै
चितारजःपुञ्ज विचर्चिताय ।
कृतस्मरायै विकृतस्मराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 2 ॥
***

ಝಲ್ಲೆನುವ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಬಳೆಯ ತೊಟ್ಟಿರುವಳಿಗೆ
ಹಾವನ್ನೆ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವಗೆ
ಚಿನ್ನದಾ ತೋಳ್ಬಳೆಯ ಹಾವ ಭಾಪುರಿಯನ್ನು
ತೊಟ್ಟ ಶಿವೆ ಶಿವರನ್ನು ನಾನೀಗ ಮಣಿವೆ

झणत्क्वणत्कङ्कणनूपुरायै
पादाब्जराजत्फणिनूपुराय ।
हॆमाङ्गदायै भुजगाङ्गदाय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 3 ॥
***

ಕನ್ನೈದಿಲೆಯ ಪೋಲ್ವ ಕಂಗಳಿರುವಳಿಗೆ
ಅರಳಿರುವ ಕಮಲದಂತಿಹ ಕಣ್ಣವನಿಗೆ
ಮಂಗಳದ ಕಣ್ಗಳಿಹ ವಿಷಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಹ
ಶಿವೆಗೆ ಮಣಿವೆನು ನಾನು ನಮಿಸುವೆನು ಶಿವಗೆ

विशालनीलॊत्पललॊचनायै
विकासिपङ्कॆरुहलॊचनाय ।
समॆक्षणायै विषमॆक्षणाय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 4 ॥
***

ಮಂದಾರಮಾಲೆ ನಲಿವಂಥ ಕುರುಳಿರುವಳಿಗೆ
ತಲೆಬುರುಡೆ ಸರವ ಧರಿಸಿರುವ ಕೊರಳಿಹಗೆ
ಸೊಗದ ವಸ್ತ್ರವನುಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನುಡದಿರುವ
ಶಿವೆಯ ನಮಿಸುವೆ ನಾನು ಮಣಿಯುವೆನು ಶಿವಗೆ

मन्दारमालाकलितालकायै
कपालमालाङ्कितकन्धराय ।
दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 5 ॥
***

ಕಾರ್ಮೊಡದಂತಿರುವ ನೀಳನಿಡುಜಡೆಯವಳಿಗೆ
ಮಿಂಚಿನಂತಿರುವ ಕೆಂಜಟೆಯವನಿಗೆ
ಒಡೆಯರಿಲ್ಲದವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೊಡಯನಿಗಿಂದು
ನಮಿಸುವೆನು ಶಿವೆಗೆ ನಾ ಮಣಿಯುವೆನು ಶಿವಗೆ

अम्भॊधरश्यामलकुन्तलायै
तटित्प्रभाताम्रजटाधराय ।
निरीश्वरायै निखिलॆश्वराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 6 ॥
***

ಈ ಜಗವ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನರ್ತನವ ಮಾಳ್ಪಳಿಗೆ
ತನ್ನತಾಂಡವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ತರುವನಿಗೆ
ಜಗಕೆ ತಾಯಾಗಿರುವ ಜಗಕೋರ್ವ ತಂದೆಯೀ
ಶಿವೆಗೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಶಿವಗೆ ನಾನೀಗ ನಮಿಪೆ

प्रपञ्चसृष्ट्युन्मुखलास्यकायै
समस्तसंहारकताण्डवाय ।
जगज्जनन्यै जगदॆकपित्रॆ
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 7 ॥
***

ಫಳಫಳನೆ ಕೋರೈಪ ಓಲೆ ತೊಟ್ಟಿರುವಳಿಗೆ
ಹೆಡೆಯೆತ್ತಿರುವ ಹಾವಿನೊಡವೆ ತೊಟ್ಟವಗೆ
ಶಿವನ ಜೊತೆಯಿರುವಳಿಗೆ ಶಿವೆಯ ಜೊತೆಯಿರುವನಿಗೆ
ಶಿವೆಗೆ ನಮಿಸುವೆ ನಾನು ನಮಿಸುವೆನು ಶಿವಗೆ

प्रदीप्तरत्नॊज्ज्वलकुण्डलायै
स्फुरन्महापन्नगभूषणाय ।
शिवान्वितायै च शिवान्विताय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 8 ॥


****************************

ಕೊ: ಇದು ನಾನು ಇಂದು ಮಾಡಿದ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರದ ಅನುವಾದ

ಕೊ: ಈ ಅನುವಾದ ಗೆಳೆಯ ಲೋಕೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಪ್ರೇರೇಪಿತವಾಗಿದ್ದು.  ಅಂತಹ ಸೊಗಸಾದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಬೇಕೆಂದು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ  ಈ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ತುತಿ. ಜೈ ಗೂಗಲೇಶ್ವರ! ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.  http://sanskritdocuments.org/doc_devii/ardhanArI_mean.pdf.

ಕೊ.ಕೊ.ಕೊ: ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪದ್ಯವೂ "ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ" ಎಂಬ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾದರೂ, ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅನುವಾದವು ಪಂಚಮಾತ್ರಾ ಚೌಪದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರಾಸವನ್ನಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರತೀ ಪದ್ಯದ ಕೆಳಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೂಲವನ್ನೂ ಆಸಕ್ತರಿಗೆಂದು ಹಾಕಿರುವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೇ  ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲವು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ( ಉದಾ: ಸಮೇಕ್ಷಣ, ವಿಷಮೇಕ್ಷಣ ಇತ್ಯಾದಿ), ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂದವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಅನುವಾದಿಸುವಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸೇರಿವೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು!


Popular posts from this blog

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ಹಲವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸತ್ಯ, ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅನ್ನುವ ಭ್ರಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾದವಿದ್ದರೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ ಅವರವರ ತೀರ್ಮಾನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇನೋ ಸರಿಯೇ. ಆದರೆ ಈ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯದೇ, ಪ್ರಕಟವಾದಮೇಲೆ ಅದು ಸರಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಯುವ ದಾರಿ.

ಐದು  ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಬರಹವನ್ನು ಇವತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದು ಪಡಿ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿ,  ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದರೆ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ  ಐದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅಂಕಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ  ಬರಹವೊಂದು ಅವರಿವರ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಹಲವರು  ಆ ಬರಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಮರುಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದುದರಿಂದ, ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬರೆದಿಟ್ಟ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ನೆನಪಾದುವು!


ಈ ಬರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ, ಅಂದರೆ ಈ ಅಂಕಣ ಬರಹ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೇ, ಗೂಗಲ್ ಬಜ಼್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ಪತ್ರಿಯೆಯ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣಕಾರರು ಬರೆದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಸರಿ ಎಂದು ಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಮಿತ್ರರು (ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ!) ಈ ಬರಹವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು,  ಕೃಷ್ಣ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದವನೇ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅವನು ಕನ್ನಡದವನೇ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ನಡದವನೇ ಅಲ್ಲವೇ ಅನ್ನುವುದನ್ನ…

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಪ್ರತಿದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಭವಿಷ್ಯ ನೋಡುವಂತಹ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲವನ್ನು  ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೋ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲೋ ಆಗಾಗ ನೋಡುವ ಹವ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಬರಹ ಓದೋದು ನಿಮಗೆ ಅತೀ ಅಗತ್ಯ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ರಾಶಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಶಿಯೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಇದೇನಪ್ಪಾ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಸುಳ್ಳಾ ಹೀಗನ್ನೋಕೆ ಅಂದಿರಾ? ತಾಳಿ, ನಿಮಗೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ಭವಿಷ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಇಂತಹದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ? ಅದರೂ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಓದಬಹುದು ನೀವಿದನ್ನ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನಾನು ಇಂಥ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ , ಇಂತಹ ರಾಶಿ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ಈ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಚಂದ್ರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಚಂದಿರ ಆಕಾಶದ ಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಸುತ್ತನ್ನ ಸುಮಾರು ೨೭ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೂರಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ. ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ೧೨ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿರೋದ್ರಿಂದ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ರಾಶಿ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ರೀತಿ. ಆದರೆ…

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತುತಿ - ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರ

ಮೊಗ್ಗೊಡೆದಿಹ ಲವಂಗ ಮರವನ್ನು ಮುತ್ತುತಿಹ
ಹೆಣ್ದುಂಬಿಯೋಲ್ ಹರಿಯ ಬಳಿಸಾರಿ ನಲಿವಾಕೆ
ಕಣ್ಣುಗಳ ಓರೆನೋಟದಲೆ ಸಕಲಸುಖವಿತ್ತು
ಒಳ್ಳಿತನು ತಂದೀಯಲಾ ಮಂಗಳೆ

ಜೇನ ಸವಿಯಲು ಚೆಲುವ ಕನ್ನೈದಿಲೆಯ ಕಡೆಗೆ
ಮರಮರಳಿ ಬರುತಲಿಹ ಜೇನ್ದುಂಬಿಯಂತೆ
ನಾಚುತಲಿ ಒಲವಿನಲಿ ಆ ಮುರಾರಿಯ ಮೊಗವ
ಓರಣದಿ ಹೊರಳುತಲಿ ನೋಡುತಿಹ ಮುಗುದೆ
ಹಿರಿಕಡಲ ಮಗಳ ಆ ಸೊಗದ ನೋಟದ ಮಾಲೆ
ತೋರುತಿರಲೆನಗೀಗ ಸಕಲ ಸಂಪದಗಳನೆ

ಹಾವ ಮೇಗಡೆ ಕಣ್ಣಮುಚ್ಚಿ ಪವಡಿಸಿರುವಂಥ
ಪತಿಯನ್ನು ಎವೆಯಿಕ್ಕದೆಯೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ನೋಡುತಿಹ ಕಮಲಕಣ್ಣವಳೋರೆ ನೋಟಗಳು
ಬೀಳುತಿರಲೆನ್ನೆಡೆಗೆ ಸಂತಸವ ತರಲು

ಕೌಸ್ತುಭವನಿಟ್ಟವಗೆ  ಮಧುವನ್ನು ಮಡುಹಿದಗೆ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ನೋಟಗಳ ಸರವ ತೊಡೆಸಿಹಳೆ!
ಕಮಲದಲಿ ನಿಂದಿಹಳೆ ಬಯಸಿದ್ದನೀಯುವಳೆ
ತುಸು ಬೀರು ಎನ್ನೆಡೆಗೆ ಮಂಗಳವ ತರುತ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಆದಿ ಶಂಕರರ ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ): 

ಅಂಗಂ ಹರೇಃ ಪುಲಕ ಭೂಷಣ ಮಾಶ್ರಯಂತೀ
ಭೃಂಗಾಗನೇವ ಮುಕುಲಾಭರಣಂ ತಮಾಲಮ್ |
ಅಂಗೀಕೃತಾಖಿಲ ವಿಭೂತಿರಪಾಂಗಲೀಲಾ
ಮಾಂಗಲ್ಯದಾಸ್ತು ಮಮ ಮಂಗಳ ದೇವತಾಯಾಃ ||

ಮುಗ್ದಾ ಮುಹುರ್ವಿದಧತೀ ವದನೇ ಮುರಾರೇಃ
ಪ್ರೇಮತ್ರಪಾ ಪ್ರಣಿಹಿತಾನಿ ಗತಾಗತಾನಿ |
ಮಾಲಾದೃಶೋರ್ಮಧುಕರೀವ ಮಹೋತ್ಪಲೇ ಯಾ
ಸಾ ಮೇ ಶ್ರಿಯಂ ದಿಶತು ಸಾಗರ ಸಂಭಾವಾ ಯಾಃ ||

ಆಮೀಲಿತಾಕ್ಷಮಧಿಗಮ್ಯ ಮುದಾ ಮುಕುಂದ
ಮಾನಂದಕಂದಮನಿಷೇಷಮನಂಗ ನೇತ್ರಮ್ |
ಅಕೇಕರಸ್ಥಿತಕನೀನಿಕ ಪದ್ಮನೇತ್ರಂ
ಭೂತ್ಯೈ ಭವನ್ಮಮ ಭುಜಂಗಶಯಾಂಗನಾಯಾಃ ||

ಬಾಹ್ವಂತರೇ ಮಧುಜಿತಃ ಶ…